Правила прийому

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДО ЗОЛОЧІВСЬКОГО ПРОФЕСІЙНОГО ЛІЦЕЮ

НА 2016 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

1.Загальна частина

1.1. До Золочівського професійного ліцею приймаються громадяни України та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах.

1.2. Громадяни України мають рівні права на здобуття професійно-технічої освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від національності, раси, статті, соціального і майнового стану, світоглядних і політичних переконань, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров’я, місця проживання та інших обставин.

       Обмеження допускаються за медичними та віковими показниками, а також показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України.

1.3. Прийом громадян до Золочівського  професійного ліцею здійснюється для здобуття професій за освітньо-кваліфікаційним рівнем “кваліфікований робітник”.

1.4. Ліцей здійснює підготовку кваліфікованих робітників відповідно до ліцензіїї серія АВ №443532 з терміном дії до 16.12.2018 виданої Міністерством освіти і науки та свідоцтва про атестацію навчального закладу серія РД №000423 з терміном дії 16.12.2018р. затвердженого Міністерством освіти і науки України за такими професіями:

На базі неповної загальної середньої освіти (термін навчання 3 роки)
Ліцен.
обсяг
План прийому
На базі повної загальної середньої освіти (термін навчання 1,5 року)
Ліцен. обсяг
План прийому
1.Електрогазозварників; мулярів; штукатурів
30
25
1.Електрогазозварників; мулярів; штукатурів
30
25
2. Столярів будівельних;різьбярів по дереву та бересті
60
25
2.Кухарів
90
25
3. Штукатурів; малярів; лицювальників – плиточників
60
25
3. Слюсарів з ремонту автомобілів; водіїв транспортних засобів категорії «С»
   60
30
4.Кравців; соціальних робітників
60
25
4.Мулярів;штукатурів;пічників
  30
25
5.Кухарів; соціальних робітників
90
25
 
 
 
6. Слюсарів з ремонту автомобілів; водіїв транспортних засобів категорії «С»
60
30
 
 
 

1.5. Прийом громадян на первинну професійну підготовку здійснюється за рахунок видатків, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів у державному бюджеті на оплату послуг з підтримки кваліфікованих робітників на умовах державного замовлення у професійно – технічних навчальних закладах державної та комунальної власності.

1.6. Прийом громадян понад державне замовлення, а також перепідготовка та підвищення кваліфікації здійснюються за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб.

 

 2.Приймальна комісія

2.1. Прийом до ліцею здійснює приймальна комісія.

2.2. Очолює приймальну комісію директор ліцею, який своїм наказом визначає та затверджує    персональний склад комісії і порядок її роботи.

2.3.Правила прийому до ліцею на 2016 рік  розроблені відповідно до законодавства України,  у тому числі  Типових правил  затверджені директором ліцею за погодженям управління професійно- технічної освіти, координації діяльності вищих навчальних закладів і науки, Департаменту освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації не пізніше 01 грудня 2015 року.

2.4.Приймальна комісія:

-організовує прийом заяв та документів;

– проводить зі вступниками бесіди з питань вибору професії, умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту учнів, слухачів, працевлаштування після закінчення навчального закладу;

– приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування до професійно – технічного навчального закладу, оформляє протокол та оголошує відповідні списки осіб;

– організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з урахуванням здібностей і нахилів, віку, стану здоров’я та професійної придатності вступників;

– вирішує інші питання, пов’язані з прийомом.

2.5.Правила прийому до Золочівського професійного ліцею доводяться до відома вступників через засоби масової інформації та (або) інформаційні стенди і мають обумовлювати:

– перелік професій,  згідно з отриманою ліцензією;

– вимоги щодо освітнього рівня вступників за кожною професією;

– планові обсяги прийому, освітні та освітньо – кваліфікаційні рівні випускників, строк навчання за професіями;

– обмеження з професій за віком вступників, статтю та медичними  показниками;

– перелік вступних випробувань за професіями , порядок і форми їх проведення;

– порядок розгляду оскаржень результатів вступних випробовувань;

-порядок роботи приймальної комісії (дні тижня та години);

– наявність місць у гуртожитку та умови їх надання;

– порядок проходження медичного огляду вступників до професійно – технічних навчальних закладів, що проводять підготовку фахівців для галузей, які потребують обов’язкового  професійного медичного відбору, або проходження зазначеного огляду в інших медичних установах.

2.6. Строки проведення прийому на навчання встановлюються правилами прийому ліцею відповідно до затверджених у встановленому порядку робочих навчальних планів.

2.7. Прийом документів на первинну професійну підготовку з 01.06 по 25.08.2014р.

2.8. Прийом документів на перепідготовку або підвищення кваліфікації здійснюється впродовж року.

3. Документи для вступу

3.1.Вступники подають особисто заяву про вступ до Золочівського професійного ліцею, вказуючи обрану професію, форму навчання, місце проживання, до якої додають:

– документ про освіту (оригінал) або його завірену копію;

– медичну довідку за формою, установленою чинним законодавством;

– 6 фотокарток розміром 3×4 см(правилами прийому в окремих випадках можуть встановлюватися інші розміри та кількість фотокарток );

– копії документів, що дають право на пільги до вступу в навчальний заклад (за наявності).
– ідентифікаційний код.

Вступники предв’являють особисто документ, що посвідчує особу та громадянство
(паспорт громадянина України, військовий квиток або посвідчення про приписку (відповідно до вимог статті 14 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу”), свідоцтво про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадяство).

Для обробки персональних даних особа надає приймальній комісії письмову згоду відповідно до Закону України “Про захист персональних даних”.

3.2.Особи, які направляються на навчання підприємствами, установами, організаціями, додають до заяви про вступ відповідний документ.

4. Умови прийому

4.1. Прийом  до Золочівського професійного ліцею  проводиться у формі співбесіди.

4.2. Прийом слухачів на перепідготовку або підвищення кваліфікації може здійснюватися шляхом проведення вхідного контролю знань, умінь та навичок відповідно до статті 14 Закону України “Про професійно – технічну освіту”.

5. Зарахування

5.1.Зараховуються поза конкурсом:

-особи, яким Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надане таке право;

-діти – сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05 квітня 1994 року №226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей – сиріт і дітей, позбавлених батьківського пілкування» (зі змінами);

-діти – інваліди та інваліди, яким не протипоказане навчання за обраною професією, відповідно до статті 22 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;

– особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано таке право, у тому числі громадяни, віднесені до категорії 3;
-особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надане таке право;

-діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків, на місця, забезпечені державним замовленням. Вступники в цьому разі подають відповідний документ про те, що батько (мати) визнані такими, що загинули під час виконання службових обов’язків, відповідно до Указу Презиндента України від 21 лютого 2002 року №157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту , поліпшення військово – патріотичного виховання молоді».

5.2. Першочергово зараховуються за інших рівних умов:

-випускники загальноосвітнього навчального закладу III ступеня, нагороджені золотою (срібною) медаллю;

-випускники загальноосвітнього навчального закладу II ступеня, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою;

– учасники міжнародних, завершального етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів з дисциплін за умови, якщо вони вступають за професіями (спеціальностями), для яких вищезазначені дисципліни є профільними.

-особи, які вступають до професійно – технічного навчального закладу за цільовим направленням на навчання.

5.3. Не     пізніше ніж через 5 днів після закінчення співбесіди приймальна комісія приймає рішення, оформляє протокол та оголошує список осіб, що рекомендовані до зараховання на навчання до Золочівського професійного ліцею .

5.4. У разі оскарження результатів співбесіди вступник у триденний строк  після їх оголошення подає відповідну заяву на ім’я голови приймальної комісії.

5.5. Зарахування до професійно – технічного навчального закладу здійснюється наказом директора цього закладу.

5.6. Після конкурсного відбору зарахування до ліцею може супроводжуватись укладанням договору між навчальним закладом, замовником робітничих кадрів (підприємством, організацією тощо) і випускником (для неповнолітніх – його батьками) про навчання та подальше працевлаштування.

5.7. Зарахування до професійно-технічного навчального закладу на навчання за рахунок видатків, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів у державному бюджеті на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників на умовах державного   замовлення , здійснюється в межах затвердженого державного замовлення.

6. Прикінцеві положення

6.1. Зазначений порядок прийому документів з подальшим зарахуванням поширюється на вступників, які не мають базової загальної середньої освіти і подають довідку про навчання в основній середній загальноосвітній школі.

6.2. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються із ліцею. На звільнені місця може проводитися додаткове зарахування  осіб, що отримали   позитивні результати при конкурсному відборі, але не були зараховані. При невиконанні державного замовлення на прийом з окремих професій  ліцей може проводити додатковий прийом.

6.3.Особам, які не зараховані до ліцею, а також тим, які без поважних причин не приступили до занять, повертаються документи не пізніше ніж протягом п’яти днів з дня прийняття рішення.

6.4.Матеріали, які засвідчують результати співбесіди  вступників,  зберігаються протягом одного року, а потім знищуються, про що складається відповідний акт.

6.5. Контроль  за дотриманням Правил прийому Золочівським професійним ліцеєм незалежно від форм власності та підпорядкування  здійснюється управлінням професійно-технічної освіти, координації діяльності вищих навчальних закладів і науки, департаменту освіти і науки  Львівської обласної державної адміністрації.

Правила прийому до Золочівського професійного ліцею розроблені на основі «Типових правил прийому до професійно – технічних навчальних закладів  України», які затверджені наказом МОН України від 14.05.2013 р. № 499.

счетчик посещений